โรงเรียนบ้านบางมรวน

หมู่ที่ 5 บ้านบางมรวน-บางปูเต ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

ข้อมูลบุคคลากร

นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายอู่ทอง แก่นลาครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางอัยลดา คำสัมฤทธิ์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวยุคลรัตน์ จำปาภาครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนาราทิพย์ วงศ์วัฒนวิสุทธิ์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางขวัญตา ลูกจันทร์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกมลชนก ชูปลอดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวละออศิริ ทวยเจริญเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด